Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēka un  4. a klases skolēni ar klases audzinātāju

Izvēlētie objekti: Dabas lieguma "Lielupes palienu pļavas" savvaļas zirgus un Belovežas gāršu Polijā 

Izpētes metode:  Skolēni meklē informāciju, vērtē, analizē un  izdara secinājumus, atrod kopīgo un atšķirīgo par
                           savvaļas zirgiem, par dabas liegumu "Lielupes palienu pļavas", par Belovežas gāršu, dodas
                           ekskursijā uz Lielupes palienu pļavām, noklausās gida stāstījumu, raksta radošos darbus, meklē
                           tautasdziesmas par zirgiem, zīmē zirgus, raksta dzejoļus par zirgiem.                   

Rezultāts:            Skolēni ir attīstījuši informācijpratību, prot ātrāk, kvalitatīvāk meklēt, atrast, analizēt informāciju,
                           strādāt ar šo informāciju. Šīs prasmes ir svarīgas visos mācību priekšmetos, lai efektīvi un 
                           sekmīgi apgūtu mācību vielu. Skolēni rakstījuši esejas, attīstot  savu kreativitāti un domāšanu, 

                           prezentējuši savus darbus, uzlabojot savu uzstāšanās mākslu. Skolēniem ir izveidojušās  

                           draudzīgasun ciešas saites ar skolas bibliotēku, kas sekmē bibliotēkas un tās krājuma 

                           izmantošanu un pozitīvu gaisotni skolas bibliotēkā. Tā kā akcijas pasākumi notika sadarbībā  

                           ar 4. klases sociālo zinību stundu saturu, tad bibliotēka stiprināja savu nozīmi izglītības procesā.
                           Bērni paplašinājuši redzesloku, uzzinot par ievērojamām vietām savā pilsētā un pasaulē. 
                           Iepazīstot tuvāk savu dzimto vietu, skolēnos  rosinātas patriotiskas jūtas, interese un 
                           lepnums par savu pilsētu          

AKTIVITĀTES

9.janvāris līdz         Praktiskā nodarbība "Bērīts mans kumeliņš".  Lai kaut ko varētu pētīt, ir jāuzzina, kas tas
1. februāris             tāds ir. Jelgavas 4. vidusskolas 4.a klases skolēni aizsāk akciju,  meklējot informāciju par
                             savvaļas zirgiem, lai pēc tam ar šo informāciju strādātu visu akcijas laiku. Katrs skolēns 
                             uzraksta pārskatu par atrasto informāciju. Informācija tiek iegūta no dažādiem avotiem, viens 
                             no interesantākajiem ir video ieraksts, kur nofilmēts TV ziņu sižets par palienu pļavu savvaļas
                             zirgiem;            

Februāris               Publikācija draugos un Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēkas blogā  par akciju.
                             https://dra.lv/bRLuA;

15.februāris            Izglītojoša ekskursija "Palienu pļavas mūs gaida". Labāk vienreiz redzēt, nekā simts 
                             reizes dzirdēt. 4.a klases skolēni dodas pārgājienā uz dabas liegumu "Lielupes palienu pļavas". 
                             Grupu sagaida gids E.Nordmanis, lai bērnus iepazīstinātu ar savvaļas zirgiem, to dzīvi un
                              ieradumiem. Skolēniem ir iespēja pašiem apskatīties savvaļas zirgus to dabiskajā vidē, kā arī
                              viņus sagaida jauks, varētu pat teikt ekskluzīvs pārsteigums, bērni ir pirmie, kas redz šajā
                             pavasarī pirmo dzimušo kumeliņu Odriju. https://dra.lv/bSLCU;

15.februāris īdz       Radošo darbu "Mums gāja tā...." konkurss.  Kas gan ir pats jaukākais pēc interesantas 
1. marts                 ekskurijas? Protams, dalīties atmiņās  par piedzīvoto. Tā 4.a klases skolēni raksta eseju par 
                             pārgājiena "Palienu pļavas mūs gaida" laikā piedzīvoto, par informāciju, ko ieguvuši par savvaļas 
                             zirgiem, par iespaidiem, kas vislabāk paticis pārgājiena laikā uz Lielupes palienu pļavām;

9.marts līdz            4. a klases projekts "Kumeliņi, kumeliņi". Sociālo zinību tēmas "Es un vide" ietvaros 4.a 
1.aprīlis                  klases skolēni katrs pēc savas izvēles meklē tautasdziesmas, pasakas, dziesmas par zirgiem, 
                             veido viktorīnas,tās pēc tam kopā izspēlē, sacer dzejoļus par zirgiem. Katrs skolēns prezentē
                             savu veikto darbu;

20. aprīlis               Informācijpratības praktiskā nodarbība "Lielupes palienu pļavas un Belovežas gārša"
                             Tā kā Belovežas gārša atrodas daudz tālāk kā mūsu Lielupes palienu pļavas, šoreiz skolēni
                             uz Poliju dodas virtuāli. Nodarbības laikā skolēnu uzdevums ir atrast informāciju par  
                             Belovežas gāršu, attīstot savas informācijas meklēšanas prasmes.  4.a klases skolēnus 
                             iepazīstinām ar informācijas meklēšanas iespējām. Uzdevums ir grūtāks nekā iepriekšējās 
                             reizes, jo ļoti daudz informācijas ir angļu un krievu valodā, jāprot nosūtīt informāciju ar e-pastu
                             (tas vēl nav mācīts informātikas stundā). Rezultātā skolēniem jāizdara secinājumi, kas
                             kopīgs un atšķirīgs Lielupes palienu pļavām un Belovežas gāršai Polijā.

 

Visu akcijas laiku notika arī akcijas "Pasaule T@vā bibliotēkā - UNESCO mantojuma izzināšana"  prezentēšana, norises gaitas atspoguļošana Skolas bibliotēkas blogā https://4vskbiblioteka.blogspot.com/  un  Draugiem.lv bibliotēkas lapā https://www.draugiem.lv/http4vskbiblioteka.blogspot/ ievietojam rakstus un informāciju par akciju un  tās norises gaitu bibliotēkā.

Publikācija draugos un Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēkas blogā https://dra.lv/bTdXl
Videoklips par paveikto Akcijas kopsavilkums -zelta mirkļu izlase filmā  https://dra.lv/gHRho5


AKCIJAS ĪSTENOŠANA