UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas"

Mūsdienās, kad sociālā ikdiena tiek pavadīta informācijas tehnoloģiju vidē un virtuālajā komunikācijā, pamazām ir aizvien sarežģītāk apkopot dzīvās vēstures nesēju glabātās zināšanas, prasmes un nedokumentētās vēstures liecības. Stāstniecība kā metode ir nozīmīga kultūras mantojuma vērtību apzināšanai, saglabāšanai, informācijas apkopošanai un pieejamības veicināšanai, kā arī vietējās kopienas saliedēšanai un starppaaudžu dialoga sekmēšanai. Savukārt bibliotēka ir vieta, kas glabā zināšanas un nodrošina to pieejamību ikvienam.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) 2008. gadā uzsāka projektu „Draugu stāsti”, kura ietvaros bērniem bibliotēkās tika stāstītas dažādu valstu pasakas ar mērķi stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību. Bibliotēka kā stāstu stāstīšanu vieta guva atsaucību, tāpēc 2009. gada sākumā UNESCO LNK uzsāka projektu „Stāstu laiks bibliotēkās”. Iniciatīva 2013. gadā tika pārdēvēta par tīklu „Stāstu bibliotēkas”, kur īpaši izcelta stāstīšanas tradīcija, kā nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa un tās loma vietējā kultūras mantojuma apzināšanā.

Tīkls veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas aktualizēšanu Latvijā. 

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. Viens no tīkla uzdevumiem ir veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā.

Kopš 2013. gada tīklā aktīvi darbojas 33 bibliotēkas no visas Latvijas. „Stāstu bibliotēkas” regulāri rīko stāstīšanas pasākumus un aktīvi iesaistās UNESCO LNK organizētās aktivitātēs, veicinot vietējo kopienu savstarpējo komunikāciju, interesi par stāstīšanas tradīciju, vietējā mantojuma apzināšanu, kā arī UNESCO idejām un vērtībām.

1. Alojas pilsētas bibliotēka; 2. Alūksnes pilsētas bibliotēka; 3. Baložu pilsētas bibliotēka; 4. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka; 5. Burtnieku pagasta bibliotēka; 6. Dobeles novada Centrālā bibliotēka; 7. Ēveles pagasta/skolas bibliotēka; 8. Gāliņciema bibliotēka (Ventspils bibliotēkas filiāle); 9. Jēkabpils pilsētas bibliotēka; 10. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Dubultu bērnu bibliotēka; 11. Kalnu bibliotēka; 12. Kuldīgas Galvenā bibliotēka; 13. Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs; 14. Lazdonas pagasta bibliotēka; 15. Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, filiālbibliotēka „Varavīksne”; 16. Limbažu Bērnu bibliotēka; 17. Madonas novada bibliotēka; 18. Pārventas bibliotēka; 19. Pilsrundāles bibliotēka; 20. Pļaviņu novada bērnu bibliotēka; 21. Preiļu Galvenā bibliotēka; 22. Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs (Pūres bibliotēka INIC); 23. Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka; 24. Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka; 25. Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņkalna filiālbibliotēka; 26. Rīgas Centrālā bibliotēka; 27. Siguldas novada Siguldas pagasta bibliotēka; 28. Staiceles pilsētas bibliotēka; 29. Tukuma bibliotēka; 30. Valmieras bibliotēka; 31. Ventspils Bērnu bibliotēka; 32. Ventspils Galvenā bibliotēka; 33. Viļķenes bibliotēka.

 

Tīkla ietvaros tiek veicināta bibliotēku pieredzes apmaiņu lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai.

Sadarbībā ar tīkla ekspertiem, tīkla dalībniekiem tiek pilnveidotas metodiskas zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā, kā arī  veicināta tīklā iesaistīto dalībnieku individuālā stāstīšanas prasmju pilnveide.

 

Tiek nodrošinātas zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu Latvijā un pasaulē.

Tiek veicināta pieredzes apmaiņa darbam ar vietējo kopienu starppaaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā.

No 2017. gada UNESCO LNK tīkls „Stāstu bibliotēkas” tiek paplašināts ik pēc diviem gadiem (iepriekšējo četru gadu vietā).

UNESCO LNK sadarbībā ar tīkla „Stāstu bibliotēkas” ekspertiem nodrošina bibliotēkām metodisku atbalstu kultūras mantojuma vērtību apzināšanai, saglabāšanai, informācijas kolekcionēšanai, reģiona kolektīvās atmiņas stiprināšanai, vietējās kopienas saliedēšanai, starppaaudžu dialoga veicināšanai, kā arī stāstniecības tradīciju izkopšanai un attīstībai.

Tīkla eksperti un semināru vadītāji ir tradicionālās kultūras biedrības „Aprika” vadītāja Māra Mellēna, Latvijas Universitātes LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns, kā arī citi pieaicināti lektori.

Divu gadu laikā ikvienai dalībbibliotēkai, attiecīgi tīklā apgūtajām zināšanām, ir iespēja novadīt vismaz vienu meistarklasi tīklā iesaistītajām bibliotēkām un dalīties pieredzē par savu praktizēto darbību,

sadarbībā ar UNESCO LNK, iespēju robežās, plānot un īstenot vismaz vienu pasākumu attiecīgi izvēlētajai tematikai, kurā pēc iespējas tiek iesaistītas arī pārējās tīkla bibliotēkas,

un sadarbībā ar UNESCO LNK, iespēju robežās, iesaistīties vismaz vienā starptautiska mēroga iniciatīvā.

Tīkla darbības ietvaros 2012. gadā Rundāles novada Pilsrundālē sadarbībā ar Pilsrundāles bibliotēku, Rundāles novada domi, UNESCO LNK un ar ES mūžizglītības programmas Grundtvig atbalstu tika iedibināta Zemgales stāstnieku festivāla „Gāž podus Rundālē” tradīcija. Vidzemē ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” atbalstu un aktīvu Valmieras bibliotēkas iesaisti attītās Vidzemes stāstnieku festivāla „Stāsti krēslā” tradīcija. Savukārt 2016. gadā UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbības ietvaros, sadarbībā ar Preiļu Galveno bibliotēku, Preiļu novada domi, vietējiem atbalstītājiem, domubiedriem un folkloras kopām tika iedibināta Latgales stāstnieku festivāla „Omotu stuosti” tradīcija.

Līdz 2017. gada 30. aprīlim Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO LNK tīklā “Stāstu bibliotēkas”, kas ir iespēja pilnveidot ikdienas darbību, izceļot bibliotēkas lomu kultūras mantojuma saglabāšanā, informācijas apkopošanā un pieejamības nodrošināšanā.

 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas „Stāstu bibliotēkas” tīkla nolikums (.pdf)

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas „Stāstu bibliotēkas” tīkla nolikums (.doc)

Pieteikuma forma pieejama šeit.

 

Konsultācijām par pieteikuma sagatavošanu var sazināties ar UNESCO LNK tīkla koordinatori Eviju Maļkeviču, rakstot uz e-pastu   e.malkevica@unesco.lv vai zvanot pa tālruni 67325109.